Tonari no Totoro [My Neighbour Totoro]
in Japanese


Soundtrack Soundtrack
Songs Image Songs


Main Cast of the Series:

Kusakabe Satsuki Hidaka Noriko
Kusakabe Mei Sakamoto Chika
Father Itoi Shigesato
Mother Shimamoto Sumi
Baachan Kitabayashi Tanie
Kanta Amakasa Toshiyuki
Teacher Washio Machiko

Main Staff of the Series:

Original Story Miyazaki Hayao
Director Miyazaki Hayao
Chief Animator Satou Yoshiharu
Art Director Oga Kazuo
Colour Coordinator Yasuda Michiyo
Sound Director Shiba Shigeharu
Director of Photography Shirai Hisao
Music Hisaishi Joe
Animation Production Studio Ghibli

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan