Tears to Tiara

Maxi single Free and Dream
Maxi single Blue Sky, True Sky
Maxi single Weeping Alone


Main Cast of the Series:

Aroun Ookawa Tooru
Riannon Gotou Yuuko
Arsar Ishii Makoto
Morgan Nakahara Mai
Octavia Tanaka Rie
Limriss Koshimizu Ami
Elmin Shimizu Ai
Steal Nazuka Kaori
Rusty Ueda Kana
Epona Asai Kiyomi
Ogamu Akimoto Yousuke

Main Staff of the Series:

Original Story Aqua Plus
Original Story Concept Marui Takeshi
Director Kobayashi Tomoki
Series Organisation Machida Touko
Original Character Design Amazuyu Tatsuki & Nakamura Takeshi
Character Design Nakata Masahiko
Prop Design Ikegami Tarou
Art Director Yasuki Izumi
Colour Coordinator Satou Miyuki
Sound Director Aketagawa Sususmu
Director of Photography Shitara Nozomi
Music Hattori Takayuki
Animation Production T3WORKS

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan