Kanojo to Kanojo no Neko [Their Standing Points]
in Japanese


Soundtrack Original Soundtrack


Main Cast of the Movie:

Cat Shinkai Makoto
Woman Shinohara Mika

Main Staff of the Series:

Original Story Shinkai Makoto
Director Shinkai Makoto
Character Design Shinkai Makoto
Music Tenmon

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan