Michi naru Basho e

CD No: Konami GNCA-7916
Release date: 21 Mar 2007
Price: Y1200
Total length: 17:16 (4 tracks)

The very mellow ED song.

NHT rating: Rating

1. michi naru basho e (Fukui Yukari) 4:46
[To the Unknown Place]
LYC: Mori Yuriko MSC: Takaki Hiroshi ARG: Takaki Hiroshi
2. ashita wa hareru yo (Fukui Yukari) 3:26
[It'll Be Fine Tomorrow]
LYC: Mori Yuriko MSC: Takaki Hiroshi ARG: Takaki Hiroshi
3. Voice of Silence (Fukui Yukari) 4:18
LYC: Mori Yuriko MSC: Takaki Hiroshi ARG: Takaki Hiroshi
4. michi naru basho e (karaoke) 4:45
[To the Unknown Place]
MSC: Takaki Hiroshi ARG: Takaki Hiroshi

Back to Saint October index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan