Itsuka Kagayaku

CD No: Polydor PODH-1278
Release date: 25 Oct 1995
Price: Y971
Total length: 17:16 (4 tracks)

The ED song for the second year.

NHT rating: Rating

1. itsuka kagayaku (Yoshinari Keiko) 4:40
[I Will Shine Someday]
LYC: Oikawa Neko MSC: Yukawa To-ben ARG: Matsuo Hayato
2. aoi tenshi no ito (Yoshinari Keiko) 3:59
[Angel's Azure String]
MSC: Haketa Tekefumi ARG: Haketa Tekefumi
3. itsuka kagayaku (karaoke) 4:41
[I Will Shine Someday]
MSC: Yokawa To-ben ARG: Matsuo Hayato
4. aoi tenshi no ito (karaoke) 3:55
[Angel's Azure String]
MSC: Haketa Tekefumi ARG: Haketa Takefumi

Back to Magic Knight Rayearth index page
Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan